کاش‌کوله‌ام

باید 9 ماه چشم انتظار بهاری دیگر باشی
وقتی که #بهار را در تقویم می‌یابی
نه در دلت...