کاش‌کوله‌ام

در طلب دعای پیرزنی

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶

دلم دعای پیرزن غریبه ای را می‌خواهد

که سحرگاهی از خدایش آمرزش گناهانم را بخواهد...

  • ۹۶/۰۸/۱۵